سندروم منیر

سندروم منيريا هيدروپس آندولفناتيک باعث ايجاد کم شنوايي مواج از نوع حسي – عصبي ميشود.

اين کم شنوايي از فرکانسهاي پايين شروع ميشود و به تدريج فرکانس هاي بالاتر و بالاخره همه فرکانس ها را در برميگيرد .

همراه با هر حمله بيماري، شنوايي کم ميشود و پس از چندي دوباره به طور کامل يا ناقص بهبود مي يابد و در مرحله بعدي دوباره تکرار ميشود.

با پيشرفت بيماري و پس از هر حمله ، مقداري از کم شنوايي حسي – عصبي حاصله باقي مي ماند و اين کاهش به مرور بر روي هم جمع شده و به تدريج شنوايي حتي بطور کامل و دايم از دست ميرود.

کم شنوايي مواج به اين معني است که شنوايي کم و زياد ميشود و مثل موج بالا و پايين مي رود تا اين که کاملاً از دست برود.

در اين بيماران پديده افزايش شدت صوت و دو شنوايي نيز وجود دارد.

 

کري در تومور عصب شنوايي

 

دکتر مهدي احمدي : تومور عصب شنوايي (لزروم اکوستيک) عارضه اي است نادر ولي به سبب اهميتي که دارد بايد توجه مخصوص نسبت به آن مبذول داشت.

تشخيص زودرس اين بيماري را ميتوان با کري يکطرفه يا وزوز گوش معين کرد.

 معمولاً اولين علامت اين بيماري وزوزگوش است .

 ناشنوايي ممکن است ماهها يا سالها بعد از پديد آمدن وزوز گوش عارض شود.

در مراحل پيشرفته سرگيجه اي دايمي بروز مي کند و سرانجام عصب صورتي دچار فلج ميشود.

علت فلج صورت آن است که عصب هفتم مغزي نيز ، همراه با عصب هشتم در مجراي داخلي گوش تحت فشار قرار مي گيرد.

نوع کم شنوايي در اين بيماري حسي عيبي است و ممکن است در اوايل بيماري که فشار بر عصب در مجراي داخلي چندان شديد نيست باعث کم شنوايي مواج و سرگيجه هاي شبيه بيماري منير بشود.