علل کری ناگهانی

  دليل بسياري براي کري ناگهاني يکطرفه، ذکر شده اند. اين کري از نوع حسي – عصبي است و ممکن است خفيف ، متوسط يا شديد باشد و بجز در مواردي ، علت حقيقي آن به اشکال قابل شناخت است و در اين صورت آن را تحت عنوان ايديوپاتيک يا ناشناخته مي آورند.

 

 

علل احتمالي اين بيماري عبارتند از:

 

    آسيب و پارگي لابيرنت شنوايي

    پس از عمل جراحي

    داروهايي که برروي گوش اثرسمي دارند

    عفونتهاي ميکروبي از قبيل لابيرنت چرکي، سيفيليس لابيرنت و منتژيت

    عفونتهاي ويروسي مانند ويروس اوريون ، ويروس سرخک، ويروس آبله

    لوزوم اکوستيک و تومورهاي زاويه مخچه و پايه مغز

    بيماريهاي خود ايمني

 

با در نظر گرفتن ليست فوق مشکل تعيين علت واقعي بيماري توسط دکتر مهدي احمدي روشن ميشود، زيرا بجز چند مورد مانند تومور اکوستيک يا پارگي و صدمه لابيرفت

 تشخيص قطعي تقريباً غيرممکن است و بايد بر روي ساير علايم و آثار تکيه کرد که البته ميتوانند همزمان با کري ناگهاني در بدن وجود داشته و اصلاً عامل ايجاد اين وضعيت باشند.

به اين جهت بهتر است در مواردي که نميتوان علت قطعي کري ناگهاني را يافت، عارضه را ايديوپاتيک تلقي کرد و از تمسک به سبب شناسي ويروسي يا عروقي احتراز نمود.

 در اين بيماري بايد سريعاً به پزشک مراجعه شود تا دارو درماني شروع شده و اميد اين باشد که شنوايي به حالت طبيعي باز گردد.