علل کری ناگهانی

دليل بسياري براي کري ناگهاني يکطرفه، ذکر شده اند. اين کري از نوع حسي – عصبي است و ممکن است خفيف ، متوسط يا شديد باشد و بجز در مواردي ، علت حقيقي آن به اشکال قابل شناخت است و در اين صورت آن را تحت عنوان ايديوپاتيک يا ناشناخته مي آورند.

 

علل احتمالي اين بيماري عبارتند از:

 

  •     آسيب و پارگي لابيرنت شنوايي
  •     پس از عمل جراحي
  •     داروهايي که برروي گوش اثرسمي دارند
  •     عفونتهاي ميکروبي از قبيل لابيرنت چرکي، سيفيليس لابيرنت و منتژيت
  •     عفونتهاي ويروسي مانند ويروس اوريون ، ويروس سرخک، ويروس آبله
  •     لوزوم اکوستيک و تومورهاي زاويه مخچه و پايه مغز
  •     بيماريهاي خود ايمني

 

با در نظر گرفتن ليست فوق مشکل تعيين علت واقعي بيماري توسط دکتر مهدي احمدي روشن ميشود، زيرا بجز چند مورد مانند تومور اکوستيک يا پارگي و صدمه لابيرفت

 تشخيص قطعي تقريباً غيرممکن است و بايد بر روي ساير علايم و آثار تکيه کرد که البته ميتوانند همزمان با کري ناگهاني در بدن وجود داشته و اصلاً عامل ايجاد اين وضعيت باشند.

به اين جهت بهتر است در مواردي که نميتوان علت قطعي کري ناگهاني را يافت، عارضه را ايديوپاتيک تلقي کرد و از تمسک به سبب شناسي ويروسي يا عروقي احتراز نمود.

 در اين بيماري بايد سريعاً به پزشک مراجعه شود تا دارو درماني شروع شده و اميد اين باشد که شنوايي به حالت طبيعي باز گردد.