تغییرات پوست بعد از لیپوماتیک چیست

روش ليپوماتيک بدليل استفاده از امواج اينفراسونيک که اثر ليفت کنندگي دارد کمترين ميزان شلي و افتادگي پوست را نسبت به روشهاي ديگر ايجاد مي نمايد. البته فاکتورهاي بسياري مانند سن ، جنس ، تعداد بارداري هاي قبلي ، جنس پوست ، ناحيه مورد عمل در تغييرات پوست موثرند.
?)پوست گردن و بازو وقفسه سينه بعد ليپوماتيک تمايل به جمع شدگي بهتري دارند .پوست زير ناف نيز از بالاي ناف بهتر ميباشد.پوست داخل زانو و خارج ران پا ا ز داخل و پشت پا بهتر ميباشد.
ژنتيک و سن و تعداد بارداري نيز در جمع شدن پوست بعد ليپوماتيک دخيل ميباشند.
?)سايز ومقدار چربي . حجم زياد چربي باعث کشيدگي زياد پوست مي شود در جمع شدگي بعد ليپوماتيک اثر منفي دارد .
?)نوع ليپوماتيک ليپوساکشن ( سطحي و عمقي)
در روش سطحي سفتي و جمع شدگي بيشتري در پوست بعد ليپوماتيک داريم ولي ناهمواري در عوض بيشتر ميباشد ودر نوع ليپوماتيک عمقي بالعکس .