علل کری ناگهانی

  دلیل بسیاری برای کری ناگهانی یکطرفه، ذکر شده اند. این کری از نوع حسی – عصبی است و ممکن است خفیف ، متوسط یا شدید باشد و بجز در مواردی ، علت حقیقی آن به اشکال قابل شناخت است و در این صورت آن را تحت عنوان ایدیوپاتیک یا ناشناخته می آورند.

 

 

علل احتمالی این بیماری عبارتند از:

 

    آسیب و پارگی لابیرنت شنوایی

    پس از عمل جراحی

    داروهایی که برروی گوش اثرسمی دارند

    عفونتهای میکروبی از قبیل لابیرنت چرکی، سیفیلیس لابیرنت و منتژیت

    عفونتهای ویروسی مانند ویروس اوریون ، ویروس سرخک، ویروس آبله

    لوزوم اکوستیک و تومورهای زاویه مخچه و پایه مغز

    بیماریهای خود ایمنی

 

با در نظر گرفتن لیست فوق مشکل تعیین علت واقعی بیماری توسط دکتر مهدی احمدی روشن میشود، زیرا بجز چند مورد مانند تومور اکوستیک یا پارگی و صدمه لابیرفت

 تشخیص قطعی تقریباً غیرممکن است و باید بر روی سایر علایم و آثار تکیه کرد که البته میتوانند همزمان با کری ناگهانی در بدن وجود داشته و اصلاً عامل ایجاد این وضعیت باشند.

به این جهت بهتر است در مواردی که نمیتوان علت قطعی کری ناگهانی را یافت، عارضه را ایدیوپاتیک تلقی کرد و از تمسک به سبب شناسی ویروسی یا عروقی احتراز نمود.

 در این بیماری باید سریعاً به پزشک مراجعه شود تا دارو درمانی شروع شده و امید این باشد که شنوایی به حالت طبیعی باز گردد.