ناشنوایی های شغلی

 

ناشنوايي ها يا کم شنوايي هاي شغلي ممکن است به علل زير عارض شوند:

 

    صدمات مکانيکي

    صدمه به علت صداي زياد

 

صدمات مکانيکي ممکن است در اثر انفجار، گرماي زياد يا ضربه خوردن به سر ايجاد شوند که در نتيجه آنها ممکن است بيمار دچار يک يا چند عارضه زير شود:

 

    شکستگي مجراي استخواني گوش خارجي

    پارگي پرده گوش

    گسيختگي استخوانچه

    صدمه يا انهدام گوش دروني

 

عارضه فوق ناشي از ضرب ديدگي ، خونروي يا پارگي بافتهاي نرم حلزون شنوايي يا دستگاه دهليزي مي باشند.

در شکستگي مجراي استخواني خارجي خونريزي از گوش مشاهده ميشود. کم شنوايي انتقالي مختصري نيز به علت تجمع لخته خون در مجرا، ديده شده است.

در پارگي پرده صماخ خونريزي از گوش، درد (که ممکن است ابتدا خفيف و سپس شديدتر شود) به اضافه کم شنوايي انتقالي مختصر يا متوسط وجود خواهند داشت.

دکتر مهدي احمدي:در گسيختگي استخوانچه ها ممکن است علايم فوق به اضافه کم شنوايي که متوسط يا شديد خواهد بود، وجود داشته باشد.

در صدمه گوش دروني، سرگيجه و ناشنوايي يا کم شنوايي شديد از مشخصات صدمه گوش دروني است .

ممکن است سرگيجه همراه با نسيتاگمرس ، تهوع و استفراغ باشد.