تا چندروز بعد عمل لیپوماتیک ترشح خونی ادامه دارد؟

فرد بايد انتظار خروج مقدار ريادي خونابه را از محل سوراخ ها در طي ?? تا?? ساعت اول بعد از تخليه چربي داشته باشد.در کل، هرچه درناژ وتخليه مايعات بيشتر باشد، کبودي وتورم کمتري رخ مي دهد.

چه کارهايي نبايد کرد؟
به هيچ عنوان ناحيه ليپوماتيک شده را کمپرس سرد و يا گرم نکنيد.
ايا اختلال قاعدگي بعد ليپوماتيک نرمال است؟
جلو يا عقب افتادن و همچنين تب مختصر بعد ليپوماتيک به علت واکنش بدن به تروماي ليپوماتيک مي باشد که طبيعي است.
تا چند روز دارو ممنوعه ( اسپرين بروفن سلکسيب ….) بعد ليپوماتيک نخوريم؟
تا ? روز بعد ليپوماتيک.

:مراقبت از زخم وحمام کردن
بيمار بايد بريدگي ها را تميز نگه دارد وپس از ?? ساعت اول ، يک يا دو بار در روز حمام کردن توصيه ميشود.ولي درآب حمام،جکوزي، استخر يا دريا حداقل تا? روز شنا ممنوع است