آن پزشک بد، این پزشک خوب


زهرا چيذري - روز اول شهريور ماه مصادف با روز تولد ابن سينا دانشمند و پزشک شهير کشورمان به نام روز پزشک نامگذاري شده است و شايد نامگذاري اين روز بهانه‌اي براي توجه بيشتر به سفيدپوشان عرصه سلامت کشورمان باشد.

وقتي صحبت از شغل مقدس پزشکي به ميان مي‌آيد، ملاحظه مي‌کنيم اين حرفه از شأن و منزلت اجتماعي ويژه‌اي در ميان طبقات مختلف مردم کشورمان برخوردار است، به گونه‌اي که مي‌توان حرفه پزشکي را از منظر وجهه و شأن اجتماعي در رتبه نخست مشاغل قرار داد.

اما به رغم تمام احترامي که مردم جامعه ما براي پزشکان و کادر درماني قائلند وجود پاره‌اي از مشکلات در سيستم درماني کشور، سبب بروز برخي از تخلفات در عرصه درماني شده است؛ مشکلاتي که در کنار ضعف سيستم بيمه‌اي و پايين بودن سرانه درماني کشور از يک سو با افزايش سهم پرداخت از جيب مردم سبب نارضايتي آنها شده و از سوي ديگر به دليل غير‌واقعي بودن تعرفه‌هاي درمان، نارضايتي پزشکان را نيز در پي داشته است، به گونه‌اي که منجر به افزايش تخلفاتي نظير پديده زير ميزي، بيمار دزدي و عدم رغبت پزشکان براي حضور تمام‌وقت در بيمارستان‌هاي دولتي شده است.

در اين ميان چالش برانگيزترين نکته شکل‌گيري نوعي بدبيني و عدم اعتماد ميان پزشک و بيماران است؛ عدم اعتمادي که بر اثر سيستم ناکارآمد درماني در کشورمان به وجود آمده است.

اگر چه وزارت بهداشت همواره توجه به مبارزه با تخلفات پزشکي نظير زيرميزي و جابه‌جايي نوبت جراحي و بيمار دزدي را مدنظر قرار داده است، اما به باور بسياري از کارشناسان نظارت ضعيف وزارت بهداشت از يک سو و عدم پايبندي بيمه‌ها به تعهداتشان از سوي ديگر بيش از همه ؟ به آسيب رسيدن به قشر آسيب‌پذير جامعه شده است به گونه‌اي که تعرفه‌هاي بالاي پزشکي گاهي موجب مي‌شود مردم توجه به سلامت‌شان را به عنوان آخرين اولويت در نظر بگيرند و يا در موارد اجبار و اضطرار درصدي از مردم در اثر هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر کشيده شوند.

حرفه پزشکي، حرفه‌اي مقدس است. پزشکان علاوه بر تعهدات شغلي و سوگندي که در برابر اين تعهدات مي‌خورند يک تعهد انساني و اخلاقي نيز دارند اما متأسفانه رفتارهاي غيرمتعهدانه برخي از پزشکان چهره جامعه پزشکي را در اذهان مردم مخدوش مي‌نمايد.

شايد اين بار بتوان روز پزشک را از منظري ديگر مورد توجه قرار داد و آن اين است که مردم در مواقع درد و رنج ناشي از بيماري، کادر درمان را مانند فرشتگان سفيدپوشي مي‌بينند که مي‌توانند آنها را نجات بخشند.

با وجود تمام کاستي‌ها، چالش‌ها و گاه بي‌مهري‌هايي که از سوي برخي  ليست پزشکان متخصص و کادر درماني صورت مي‌گيرد هنوز هم مردم دست نيازمند ياري‌شان را به سوي پزشک دراز مي‌کنند و اين تعهد اخلاقي، پايبندي به سوگند نامه بقراط و از همه بالاتر وظيفه انساني پزشکان است که اين دست‌ها را به گرمي بفشارند.