مراقبت های قبل و بعد از لیپوماتیک

مراقبت هاي قبل از ليپوماتيک
فرد براي انجام ليپوماتيک بايد برخي موارد را رعايت کنند تا بهترين پاسخ را از اين عمل دريافت کند. به همين دليل فرد در جلسه مشاوره اي که به پزشک براي قبل از ليپوماتيک مراجعه مي کند بايد به طور کامل از اقدامات مطلع شود.

برخي از اقدامات و مهمترين آنهادر زير آمده است
– دو روز پيش از انجام ليپوماتيک فرد نبايد از آسپيرين ها استفاده کند زيرا باعث رقيق شدن خون و ايجاد برخي مشکلات مي شود.
– از يک ماه پيش از ليپوماتيک فرد بايد از استعمال دخانيات و مصرف الکل خودداري کند. قيمت ليپوماتيک
– روز قبل از عمل فرد به هيچ عنوان نبايد از ويتامين E استفاده کند.
– فرد تقريبا از شب قبل نبايد غذا و آب بخورد و صبح عمل بايد ناشتا باشد.
منبع: پرنيا