سندروم منیر

 

سندروم منیریا هیدروپس آندولفناتیک باعث ایجاد کم شنوایی مواج از نوع حسی – عصبی میشود.

این کم شنوایی از فرکانسهای پایین شروع میشود و به تدریج فرکانسهای بالاتر و بالاخره همه فرکانسها را در برمیگیرد .

همراه با هر حمله بیماری، شنوایی کم میشود و پس از چندی دوباره به طور کامل یا ناقص بهبود می یابد و در مرحله بعدی دوباره تکرار میشود.

با پیشرفت بیماری و پس از هر حمله ، مقداری از کم شنوایی حسی – عصبی حاصله باقی می ماند و این کاهش به مرور بر روی هم جمع شده و به تدریج شنوایی حتی بطور کامل و دایم از دست میرود.

کم شنوایی مواج به این معنی است که شنوایی کم و زیاد میشود و مثل موج بالا و پایین می رود تا این که کاملاً از دست برود.

در این بیماران پدیده افزایش شدت صوت و دو شنوایی نیز وجود دارد.

 

 

کری در تومور عصب شنوایی

 

دکتر مهدی احمدی : تومور عصب شنوایی (لزروم اکوستیک) عارضه ای است نادر ولی به سبب اهمیتی که دارد باید توجه مخصوص نسبت به آن مبذول داشت.

تشخیص زودرس این بیماری را میتوان با کری یکطرفه یا وزوز گوش معین کرد.

 معمولاً اولین علامت این بیماری وزوزگوش است .

 ناشنوایی ممکن است ماهها یا سالها بعد از پدید آمدن وزوز گوش عارض شود.

در مراحل پیشرفته سرگیجه ای دایمی بروز می کند و سرانجام عصب صورتی دچار فلج میشود.

علت فلج صورت آن است که عصب هفتم مغزی نیز ، همراه با عصب هشتم در مجرای داخلی گوش تحت فشار قرار می گیرد.

نوع کم شنوایی در این بیماری حسی عیبی است و ممکن است در اوایل بیماری که فشار بر عصب در مجرای داخلی چندان شدید نیست باعث کم شنوایی مواج و سرگیجه های شبیه بیماری منیر بشود.