ناشنوایی های شغلی

 

ناشنواییها یا کم شنواییهای شغلی ممکن است به علل زیر عارض شوند:

 

    صدمات مکانیکی

    صدمه به علت صدای زیاد

 

صدمات مکانیکی ممکن است در اثر انفجار، گرمای زیاد یا ضربه خوردن به سر ایجاد شوند که در نتیجه آنها ممکن است بیمار دچار یک یا چند عارضه زیر شود:

 

    شکستگی مجرای استخوانی گوش خارجی

    پارگی پرده گوش

    گسیختگی استخوانچه

    صدمه یا انهدام گوش درونی

 

عارضه فوق ناشی از ضرب دیدگی ، خونروی یا پارگی بافتهای نرم حلزون شنوایی یا دستگاه دهلیزی می باشند.

در شکستگی مجرای استخوانی خارجی خونریزی از گوش مشاهده میشود. کم شنوایی انتقالی مختصری نیز به علت تجمع لخته خون در مجرا، دیده شده است.

در پارگی پرده صماخ خونریزی از گوش، درد (که ممکن است ابتدا خفیف و سپس شدیدتر شود) به اضافه کم شنوایی انتقالی مختصر یا متوسط وجود خواهند داشت.

دکتر مهدی احمدی:در گسیختگی استخوانچه ها ممکن است علایم فوق به اضافه کم شنوایی که متوسط یا شدید خواهد بود، وجود داشته باشد.

درصدمه گوش درونی، سرگیجه و ناشنوایی یا کم شنوایی شدید از مشخصات صدمه گوش درونی است .

ممکن است سرگیجه همراه با نسیتاگمرس ، تهوع و استفراغ باشد.