غدد درون ریز

  

غدد بدن به دو دسته ي برون ريز و درون ريز تقسيم بندي مي شوند. غدد برون ريز، بيشتر ترشحات خود را به مجاري بدن مي ريزند ولي غدد درون ريز يا غدد اندوکرين، ترشحات خود را که هورمون ها نام دارند، به خون مي ريزند. بيماري هاي غدد درون ريز مربوط به اين هورمون ها هستند.

 

 

بيماري هاي غدد درون ريز

 

سيستم غدد درون ريز شبکه اي از غدد است که هورمون هايي را مي سازد و توليد و ترشح مي کند، و به کنترل بسياري از عملکرد هاي مهم بدن کمک مي کند، بويژه توانايي بدن در تبديل کالري ها به انرژي که سلول ها و اندام ها را تقويت مي کند.

سيستم غدد درون ريز بر روي ضربان قلب شما  هم اثر دارد، بر روي رشد استخوان ها و بافت هاي بدن تاثير مي گذارد، حتي بر روي توانايي بچه دار شدن هم تاثير دارد. نقش مهمي در ايجاد ديابت، بيماري تيروئيد،  اختلالات رشد و اختلال کارکرد جنسي و ساير اختلالات مرتبط با هورمون دارد و هر نوع اختلال و بيماري بايد توسط بهترين فوق تخصص غدد در تهران بررسي شود.

 

 

 

غدد مربوط به سيستم  درون ريز

 

هر يک از غدد سيستم درون ريز ( اندوکرين) هورمون هاي خاصي را به درون جريان خون آزاد مي کنند و اين هورمون ها از راه جريان خون به ساير سلول هاي بدن شما مي روند و به کنترل و همکاري بسياري از فرآيندهاي بدن کمک مي کنند.

 

غدد اندوکرين ( غدد درون ريز) شامل اجزاي زير مي باشند:

 

غدد آدرنال ( فوق کليه) : دو غده که بر روي کليه هاي قرار دارند و هورمون کورتيزول آزاد مي کنند.

 

هيپوتالاموس : بخش مياني تحتاني مغز است که براي آزاد کردن هورمون ها از هيپوفيز پيغام ارسال مي کند.

 

تخمدان ها : اندام هاي باروري جنس مونث هستند که هورمون هاي جنسي توليد مي کنند.

 

سلول هاي جزاير لانگرهانس در پانکراس : سلول هايي در پانکراس که  آزاد شدن هورمون انسولين و گلوکاگن را کنترل مي کنند.

 

پاراتيروئيد : چهار غده کوچک در گردن که در رشد و نمو استخوان نقش دارند.

 

غده ي پينه آل : غده اي که در نزديک بخش مرکزي مغز است و ممکن است با الگوهاي خواب در ارتباط باشد.

 

غده ي هيپوفيز : غده اي که در قاعده ي مغز قرار دارد و در پشت سينوس ها جا گرفته است.  اغلب اين غده به نام غده ي مادر ناميده مي شود، بر روي بسياري از هورمون هاي ديگر هم اثر دارد، بويژه  بر روي تيروئيد. مشکلات مرتبط با اين غده مي تواند بر روي رشد، چرخه هاي قاعدگي زنانه، و آزاد شدن شير از پستان اثر گذار باشد.

 

بيضه ها : غدد توليد مثلي  جنس مذکر هستند که اسپرم  و  هورمون جنسي مردانه مي سازند.

 

تيموس : غده اي در بخش فوقاني قفسه سينه که به سيستم ايمني بدن در ابتداي زندگي کمک مي کند.

 

تيروئيد : غده اي پروانه اي شکل در بخش جلويي گردن که متابوليسم را در کنترل دارد.