تنظیم ترشح هورمون هامقدار ترشح هورمون ها بسيار کم است؛ ولي همان مقدار هم بايد به طور دقيق کنترل شود؛ زيرا افزايش يا کاهش آن باعث ايجاد بيماري مي شود. همان گونه که مي دانيد، با خوردن يک ماده? غذايي شيرين قند خون افزايش مي يابد. پانکراس با ترشح انسولين باعث کاهش قند خون مي شود. خوني که قند آن با انسولين تنظيم شده، با عبور ازپانکراس بر آن تأثير مي گذارد و ترشح انسولين را کاهش مي دهد. به همين صورت بسياري از غدد مقدار هورمون توليدي خود را براساس تغيير ترکيب خون تنظيم مي کند که به آن خود تنظيمي مي گويند.

غده? هيپوفيز نيز با ترشح بعضي از هورمون ها در کنترل غدد دخالت دارد. اين غده هم به نوبه? خود تحت نظارت مغز قرار دارد. بنابراين بعضي از کارها دربدن با هماهنگي هر دو دستگاه عصبي و هورموني انجام مي شود .

 

- هورمون رشد يا سوماتوتروپين که رشد استخوان ها و ساير بافت هاي بدن را تحريک مي کند و در استفاده بدن از موادمغذي و معدني نقش دارد.

 

هورمون هاي تيروئيد سرعت سوخت ساز بدن را تنظيم مي کنند

 

- هورمون تيروتروپين که غده تيروئيد را براي توليد هورمون هاي تيروئيد تحريک مي کند.

 

- کورتيکوتروپين که غده آدرنال را براي توليد برخي هورمون هاي خاص تحريک مي کند.

 

غده هيپوفيز همچنين اندورفين نيز ترشح مي کند. اندورفين ها مواد شيميايي هستند که براي کاهش حساسيت به درد، بر روي سيستم عصبي کار مي کنند.

علاوه بر اين، غده هيپوفيز هورمون هايي نيز ترشح مي کند که به تخمدان ها و بيضه ها براي توليد هورمون هاي جنسي پيام مي فرستند.

 

اختلال در عملکرد هورمون رشد باعث رشد بيش از حد قد يا کاهش بيش از حد قد مي شود و نياز به مراجعه به بهترين فوق تخصص غدد در تهران دارد.